۲۲۳۸ پروژه نیمه تمام در مازندران وجود داردساری- استاندار مازندران، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی بر ارائه راهکارهای توسعه‌ای در بخش اقتصادی توسط اتاق بازرگانی تأکید و شمار پروژه های نیمه تمام را ۲۲۳۸ طرح اعلام کرد.

ادامه جزئیات